Poniżej znajduje się informacja w jaki sposób będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe.

Kto jest administratorem Panią/Pana danych osobowych?

Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki:

 • Trenkwalder & Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Patron Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Benefit Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórskiej 36,
 • Trenkwalder Outsourcing Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Gałeckiego 14.
Please find below the information on how the personal data that you have provided us with will be processed.

Who is the administrator of your personal data?

The following companies function as co-administrators of your personal data:

 • Trenkwalder & Partner Sp. z o. o. with its seat in Skierniewice, 14 Gałeckiego St.,
 • Trenkwalder Patron Sp. z o. o. with its seat in Skierniewice, 14 Gałeckiego St.,
 • Trenkwalder Benefit Sp. z o. o. with its seat in Krakow, 36 Podgórskiej St.,
 • Trenkwalder Outsourcing Poland Sp. z o. o. with its seat in Skierniewice, 14 Gałeckiego St.

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (podstawa określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

What basis does the Administrator process your personal data on?

The legal basis for the processing of your personal data is the consent you have expressed (the basis is specified in Art. 6 para. 1 point a of GDPR (pol.: RODO)).

 

W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe i czy jest to konieczne?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu promocji usług własnych, w tym przedstawienia oferty handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przedstawienia Pani/Panu naszej oferty. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, kontakt z Panią/Panem w ww. celu nie będzie możliwy.

 

What is the reason for the Administrator to process your personal data and is it necessary?

Your personal data will be processed for the purposes of promotion of our own services, including a presentation of our commercial offer delivered by electronic means to the email address and the telephone number that you have provided. The provision of your personal data is voluntary, however, it is necessary if you wish to receive our offer. Should you not provide your personal data, we will not be able to contact you in order to present it.

Przez jaki czas Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub do dnia wycofania zgody.

How long will the Administrator process your personal data for?

The personal data will be processed for the length of time that is necessary for the delivery of the aims that the data is processed for or until your consent is withdrawn.

 

Kto jest obiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcą przekazanych danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, podmioty współpracujące, jak również organy administracji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

 

Who are the recipients of your personal data?

The recipients of the personal data that you have provided are the following: the Administrator’s authorised employees, entities processing data on behalf of the Administrator, cooperating entities and public administration bodies, all in accordance with the requirements specified in the relevant acts of law, including a confidentiality requirement, and in the scope that is necessary to perform a given task.

 

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:

 • dostępu do tych danych osobowych,
 • usunięcia, sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

What rights do you have?

Each person who gives their consent for the processing of their personal data has the right to:

 • access their personal data,
 • delete, rectify, transfer or limit the processing of their personal data,
 • file an objection to the processing of their personal data,
 • file a complaint to a supervisory body, i.e. the Personal Data Protection Office.

Jak może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem?

 • Pocztą na adres: Trenkwalder, Inspektor Danych Osobowych, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
 • Pocztą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com.

How can you contact the Administrator?