Kalkulator przelicza zarobki w brutto-netto dla różnych umów: umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. W przypadku umowy o pracę tymczasową wynagrodzenie netto obliczane jest na takich samych zasadach, jak przy umowie o pracę. Wpisz kwotę wynagrodzenia brutto, wybierz rodzaj umowy i ewentualne dodatkowe parametry, a kalkulator przeliczy wysokość Twojej wypłaty netto (na rękę). Pokaże również pozostałe składniki wynagrodzenia: składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Kalkulator wynagrodzeń

Oblicz swoje wynagrodzenie netto

Uwaga:

 • Kalkulator uwzględnia zmiany podatkowe wprowadzone od 1 lipca 2022 w ramach korekty Polskiego Ładu: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% oraz likwidację ulgi dla klasy średniej.
 • Obliczenia są szacunkowe i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatnika tj. obciążeń z tytułu PPK, innych źródeł przychodu, czy ulg podatkowych np. ulgi na powrót do Polski, ulgi dla emerytów, ulgi dla rodziców wychowujących minimum 4 dzieci, możliwości wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem.

 

Czym różnią się umowy?

Umowa o pracę
 • Zawierana jest w oparciu o przepisy kodeksu pracy i uznawana jest za najbardziej stabilną formę zatrudnienia.
 • Może zostać zawarta: na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony.
 • Gwarantuje: co najmniej minimalną wysokość wynagrodzenia, trwałość zatrudnienia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w ustawowo określonym wymiarze, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim i rodzicielskim, a także zobowiązuje pracodawcę do opłacania w imieniu pracownika składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Charakteryzuje się najmniejszą elastycznością w zakresie czasu i miejsca wykonywania pracy, a także podporządkowania się pracodawcy.
 • Można ją rozwiązać: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie) lub po upływie czasu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia umowy na mocy porozumienia stron i z zachowaniem okresu wypowiedzenia, okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy.
 • Kalkulacja wynagrodzenia netto w umowie o pracę uzależniona jest od: wymiaru etatu, pracy w miejscu zamieszkania/poza miejscem zamieszkania, uczestnictwa w PPK, progu podatkowego (zerowy PIT, 17%, 32%), formy rozliczania podatkowego, premii oraz innych dodatków do wynagrodzeń.
Umowa zlecenie
 • Jest to umowa cywilnoprawna, tj. zawierana jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 • Na podstawie umowy zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy.
 • Ten rodzaj umowy nie zapewnia: ochrony zatrudnienia, prawa do płatnego urlopu. Zasiłek chorobowy, macierzyński i ojcowski przysługuje tylko w przypadku opłacania dobrowolnej składki chorobowej przez minimum 3 miesiące.
 • Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mają prawo do wypowiedzenia umowy z dnia na dzień.
 • Wynagrodzenie netto w umowie zlecenie uzależnione jest od: statusu zleceniobiorcy (uczeń, student, osoba do 26 roku życia, emeryt, rencista, osoba niezatrudniona, osoba zatrudniona jednocześnie w innym miejscu lub u tego samego pracodawcy), uczestnictwa w PPK, ubezpieczenia chorobowego. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wówczas zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Składka chorobowa jest dobrowolna.
Umowa o dzieło
 • Jest to umowa cywilnoprawna, tj. zawierana jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 • Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego określonego dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym. Wykonawca dzieła ma swobodę co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania dzieła, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Może też przekazać wykonanie dzieła podwykonawcy, jeśli umowa nie stanowi inaczej.
 • Umowa o dzieło jest najbardziej korzystna dla twórców korzystających z praw autorskich. Wówczas, koszt uzyskania przychodu wynosi 50%.
 • Umowa nie daje prawa do płatnego urlopu.
 • Wynagrodzenie netto w umowie o dzieło uzależnione jest od: wysokości kosztu uzyskania przychodu (20% lub 50%). Umowa o dzieło nie zobowiązuje pracodawcy do opłacania żadnych składek ZUS, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.

Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto?

 

Dochód brutto to całkowite wynagrodzenie pracownika, które zawiera wszystkie obciążenia, w tym składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Wynagrodzenie netto to kwota, jaką pracownik faktycznie otrzymuje na konto w dniu wypłaty. Jest to kwota brutto pomniejszona o wszystkie potrącenia ustawowe oraz dobrowolne. Wysokość tych potrąceń może różnić się w zależności od: formy zatrudnienia, liczby pracodawców, systemu pracy, wieku pracownika, miejsca zamieszkania/pracy, uczestnictwa w PPK oraz innych indywidualnych dodatków i odliczeń pracownika.

Trenkwalder kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń przeznaczony jest do użytku prywatnego i spełnia jedynie rolę informacyjną. Faktyczna wysokość wypłaty może się różnić od tej szacowanej w kalkulatorze, gdyż poszczególne obciążenia uzależnione są od wielu czynników ustawowych oraz indywidualnych pracownika. Jeśli chcesz poznać swoje dokładne wynagrodzenie oraz jego poszczególne składniki, zgłoś się do swojego pracodawcy. Trenkwalder nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.