Trenkwalder doradztwo HR

Audyt procesów HR

Kompleksowo analizujemy procesy HR w organizacji pod kątem dopasowania do potrzeb aktualnej wizji, misji i strategii przedsiębiorstwa. Audyt może dotyczyć całej organizacji, wskazanej jej części lub wybranych procesów. W zależności od zakresu badania eksperci Trenkwalder przeprowadzają wywiady z kluczowymi pracownikami w firmie, analizują procedury, obowiązujące dokumenty oraz obieg informacji w firmie. W efekcie identyfikujemy luki w procesach HR mające wpływ na ryzyko biznesowe, efektywność i konkurencyjność firmy, rekomendujemy zmiany procesów i modyfikacje w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, zapewniamy zgodność z aktualnymi przepisami oraz pomoc w ustaleniu priorytetów.

Analiza rynku pracy i wynagrodzeń – raporty płacowe

Firmy zlecają nam analizy rynku pracy i wynagrodzeń w celu lepszego poznania bieżącej sytuacji oraz trendów w zakresie potrzeb rekrutacyjnych, dostępności specjalistów a także istotnych kryteriów podejmowania decyzji o wyborze pracodawcy przez kandydatów. Raporty płacowe są kluczowym narzędziem realizacji polityki wynagrodzeń w organizacjach. Informacje w nich zawarte pozwalają zapoznać się z aktualnymi stawkami wynagrodzeń, relacji wynagrodzeń stałych i zmiennych oraz świadczeniami dodatkowymi będącymi elementem wynagradzania pracowników na rynku lokalnym i branżowym. Badania mogą być prowadzone kompleksowo dla wielu stanowisk lub punktowo pod kątem wybranej grupy specjalistów w danej lokalizacji. Przeprowadzenie badania wynagrodzeń przynosi firmie cały szereg korzyści: pozwala ustalić poziom wynagrodzeń w ramach organizacji w relacji do rynku zewnętrznego/lokalnego, dostarcza wiedzy o danych rynkowych, co stanowi podstawę do zbudowania systemu wynagrodzeń oceniany przez pracowników jako sprawiedliwy. Dodatkowo pozwala na uświadomienie zagrożeń fluktuacji na poszczególnych stanowiskach w przypadku "niedopłacania", eliminuje różnice w płacach, co poprawia motywację i zaangażowanie pracowników.

Raporty płacowe
Wartościowanie Stanowisk

Wartościowanie stanowisk pracy

Każde stanowisko w firmie ma określoną wartość w odniesieniu do potrzeb związanych ze strategicznymi celami firmy oraz kompetencji niezbędnych na tym stanowisku. Wartościowanie to inaczej wycena stanowisk i porównanie ich, aby ustalić hierarchię wewnątrz przedsiębiorstwa, które przynosi wymierne korzyści: umożliwia stworzenie systemu i polityki wynagrodzeń wspierających cele biznesowe firmy, pozwala na ustalenie kategorii zaszeregowania i stworzenie tabeli płac, umożliwia różnicowanie wynagrodzeń poszczególnych pracowników, porządkuje hierarchię w strukturze stanowisk, pomagając ustawić je względem siebie od najniższego do najwyższego. Ponadto pozwala na porównywanie stanowisk nie tylko wewnątrz jednego działu, ale także pomiędzy różnymi działami. Ponadto umożliwia efektywne porównywanie wynagrodzeń w odniesieniu do branży i lokalnego rynku oraz ustalenie ich realnej wartości rynkowej
W efekcie realizacji projektu dostarczamy: kryteria wyceny stanowisk, podział stanowisk na kategorie/grupy zaszeregowania, procedurę wartościowania stanowisk, siatkę płac, politykę wynagradzania oraz procedurę ustalania poziomu wynagrodzenia pracowników.

Outplacement grupowy oraz outplacement indywidualny

Jednym z istotnych filarów wizerunku pracodawcy jest proces zwalniania pracowników, dlatego najlepsi pracodawcy dbają, by minimalizować negatywne skutki procesu redukcji zatrudnienia, zarówno z myślą o pracownikach odchodzących z firmy, jak i tych, którzy w niej pozostają. Konsultanci Trenkwalder, pomagają ocenić sytuację firmy, ustalić standardy, określić właściwy kierunek działania i udzielają wsparcia w procesie przeprowadzania zwolnień oraz wsparcia odchodzących pracowników.
Programy outplacementowe mają zawsze unikalny charakter i dostosowane są do indywidualnych potrzeb firmy. Tworzone wspólnie z klientem w oparciu o szereg założeń takich jak: staż pracy zwalnianych pracowników, ich doświadczenie zawodowe, wiek, kompetencje, ale również od tego, czy program dotyczy jednej osoby, czy grupy osób. Programy takie trwają na ogół od 2 do 6 miesięcy lub do czasu znalezienia nowej pracy przez uczestnika.
Program pomaga zwalnianym pracownikom w trudnym okresie odnalezienia się na rynku pracy i poszukania nowej pracy, w diagnozie mocnych stron i obszarów rozwojowych i wypracowaniu strategii poszukiwania pracy. Łagodzi emocje wszystkich stron, a także wspiera wewnętrzny dział HR w komunikacji. Ponadto pomaga budować wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy oraz minimalizuje ewentualne ryzyko roszczeń i działań odwetowych zwalnianych pracowników.

Outplacement
Badanie Kompetencji

Badanie kompetencji, testy, AC/DC

Badanie  kompetencji z wykorzystaniem testów to cenne źródło informacji dodatkowych o pracownikach, jak i potencjalnych kandydatach do pracy. Przeprowadzenie badania pozwala wesprzeć tradycyjne metody weryfikacji kompetencji w czasie wywiadu zwiększając znacząco trafność oceny. Wspiera również rekrutacje prowadzone zdalnie poprzez uzyskanie lepszej trafności oceny, poznanie kandydata przez głębszą analizę posiadanych umiejętności. Oceniając wiedzę, umiejętności oraz postawy pracowników na wybranych stanowiskach pracy można uzyskać szczegółowy bilans kompetencji i podnieść motywację pracowników, dla których planowane są programy rozwojowe pod kątem  ich  indywidualnych  wyników  badania.

Model  kompetencyjny

Model kompetencji jest punktem wyjścia dla większości procesów HR, co  pozwala w jasny i przejrzysty sposób zaplanować takie działania HR jak: rekrutacja i selekcja, wdrażanie nowych pracowników, ocena pracowników, szkolenia i planowanie ścieżek kariery

Model kompetencyjny pozwala na identyfikację mocnych stron i luk kompetencyjnych w kontekście planów rozwojowych firmy, identyfikację zagrożeń i ryzyk biznesowych w organizacji, jak też daje możliwość budowania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój kluczowych kompetencji oraz zbudowania strategii personalnej spójnej ze strategią i potrzebami firmy.

Projekt budowania modelu kompetencyjnego realizujemy w kilku etapach. Pierwszym krokiem jest wybór najważniejszych kompetencji w perspektywie całej organizacji i poszczególnych grup  stanowisk (najczęściej od kilku do kilkunastu). Następnie opracowujemy opisy zachowań (opis behawioralny), które są przykładem wykorzystania danej umiejętności. Opracowujemy skalę oraz opisy profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk. Tak zbudowany model powinien zostać zatwierdzony przez zarząd  i następnie wdrożony w strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

Model Kompetencyjny
System Ocen

System ocen

Ocenianie pracowników to ważny element procesu zarządzanie zasobami ludzkimi. Pozwala w formalny sposób ocenić  wykonywaną  pracę.  Obejmuje najczęściej ilościowe i jakościowe aspekty funkcjonowania pracownika w organizacji. Regularne i systematyczne wykonywanie ocen pracowniczych zapewnia wzrost efektywności kadry, identyfikowanie talentów w organizacji, poznanie potrzeb rozwojowych, luk kompetencyjnych, ale też eliminuje problemy legislacyjne związane z roszczeniami pracowników. Eksperci Trenkwalder wspierają firmy w tworzeniu oraz modyfikacji istniejących już systemów ocen pracowniczych. W efekcie projektu Klient otrzymuje: jednolity arkusz oceny dla wszystkich pracowników lub arkusze dla różnych grup, zdefiniowany proces oceny i zasady jego realizacji, szkolenie dla kadry menedżerskiej i pracowników jak taki proces należy realizować oraz wsparcie wdrażania procesu ocen poprzez przygotowanie odpowiedniej komunikacji.