17.06.2024

Podobne Tagi Kandydat

Co to jest Kindergeld i ile wynosi w Niemczech?

 

Pracując legalnie w Niemczech przez ponad sześć miesięcy, możesz mieć prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego, znanego jako Kindergeld. Niemcy są jednym z krajów, gdzie uzyskanie tego świadczenia jest stosunkowo proste. Świadczenie przysługuje nie tylko na dzieci mieszkające w Niemczech, ale również na te przebywające w Polsce, co jest szczególnie atrakcyjne dla Polaków pracujących za naszą zachodnią granicą. W artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat tego, czym jest ten zasiłek, jakie dokumenty są potrzebne do jego uzyskania oraz jaka jest wysokość tego świadczenia.

Kindergeld – co to za świadczenie i kogo dotyczy?

Kindergeld to zasiłek na dzieci przyznawany w Niemczech, który przysługuje ich rodzicom lub opiekunom prawnym, jeśli legalnie pracują (również jako pracownicy delegowani) lub prowadzą działalność w tym kraju przez co najmniej sześć miesięcy w roku, niezależnie od dochodów, jakie osiągają. Może być przyznany zarówno matce, jak i ojcu dziecka, w zależności od ich ustaleń oraz tego, kto jest faktycznym opiekunem dziecka. Jeśli rodzice mieszkają razem, domyślnie świadczenie wypłacane jest matce, chyba że przedstawi ona dokumenty wskazujące na inną decyzję. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji zasiłek trafia do tego rodzica, z którym dziecko mieszka. Świadczenie dotyczy nie tylko dzieci biologicznych, ale również dzieci adoptowanych oraz dzieci formalnego partnera lub współmałżonka na stałe włączonych do gospodarstwa domowego, a także wnuków, jeśli to dziadkowie sprawują nad nimi opiekę. Kluczowym kryterium jest wspólny meldunek dzieci i ich opiekunów prawnych.


Polacy pracujący w Niemczech i podlegający tym samym obowiązkowi podatkowemu, również mogą ubiegać się o zasiłek, nawet jeśli ich dzieci mieszkają w Polsce (lub innym kraju Unii Europejskiej), a więc gdy centrum ich interesów rodzinnych znajduje się poza Niemcami. Nawet jeśli Polak nie ma meldunku w Niemczech, ale pracuje tam przez co najmniej 183 dni w roku, a 90% jego całkowitego dochodu zostało wypracowane właśnie w tym kraju, to może on podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W konsekwencji pozwala to na uzyskanie tego świadczenia. Jeśli korzysta z programu 800+, może również otrzymywać niemiecką wersję tego zasiłku i ma prawo do różnicy między wysokością obu świadczeń, jednak musi zgłosić fakt otrzymywania świadczenia w Polsce niemieckiej Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

 

Kindergeld – do jakiego wieku przysługuje?

 • Kindergeld przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18. roku życia.
 • Zasiłek może być też wypłacany aż do 25. roku życia, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich zaświadczeń potwierdzających kontynuowanie nauki przez dziecko.
 • W przypadku, gdy dziecko jest bezrobotne, ale zarejestrowane w niemieckiej Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit) lub też jego dochód nie przekracza 8 tysięcy euro rocznie (warto również zaznaczyć, że dziecko może dorabiać poprzez tzw. minipracę, o ile jego dochody nie przekraczają 450 euro miesięcznie), zasiłek można pobierać do 21. roku życia.
 • Dzieci niepełnosprawne mogą natomiast otrzymywać zasiłek nawet po ukończeniu 25 lat, jeśli niepełnosprawność wystąpiła przed 25. urodzinami i uniemożliwia im podjęcie pracy zarobkowej.

 

Ile wynosi Kindergeld w Niemczech? 

W 2024 roku Kindergeld w Niemczech wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Z dniem 1 stycznia 2023 roku, w odpowiedzi na rosnącą inflację, niemiecki rząd podniósł stawkę oraz zmienił warunki przyznania zasiłku, aby lepiej wspierać rodziny. Do 2023 roku wysokość zasiłku rodzinnego zależała od liczby dzieci w rodzinie: na pierwsze i drugie dziecko wynosiła 219 euro miesięcznie, na trzecie dziecko było to 225 euro, natomiast na każde kolejne dziecko przysługiwało 250 euro miesięcznie. W poprzednich latach stawki świadczenia stopniowo rosły – w 2014 roku wynosiły 184 euro na pierwsze i drugie dziecko, w 2015 było to 188 euro, a w 2016 roku – 190 euro. Warto podkreślić, że zasiłek ten może być zwiększony o dodatek Kinderzuschlag.

 


Masz dzieci i chcesz pracować w Niemczech, aby otrzymywać Kindergeld?

Oferujemy zatrudnienie ze wsparciem koordynatora.

Zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 290 27 65 lub wypełnij formularz.

 

 

Co to jest Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag to dodatkowy zasiłek przyznawany równocześnie z Kindergeld, skierowany do rodzin w Niemczech o niskich dochodach i jest uzależniony od jego wysokości. W 2024 roku wynosi maksymalnie 250 euro miesięcznie. Aby się zakwalifikować, rodzice lub opiekunowie muszą:

 • osiągać minimalne dochody brutto wynoszące 900 euro dla par lub 600 euro dla samotnych rodziców,
 • pobierać Kindergeld,
 • zamieszkiwać w Niemczech razem z dziećmi, które nie mogą mieć więcej niż 25 lat i być w związku małżeńskim lub partnerskim.
 • złożyć oddzielny wniosek w Familienkasse, a po pół roku ponownie ubiegać się o dodatek (narzędzie KiZ-Lotse na stronie Federalne Agencji Pracy pomaga w weryfikacji uprawnień do tego świadczenia.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do Kindergeld?

Aby złożyć wniosek o Kindergeld w Niemczech w 2024 roku, potrzebujemy kilku istotnych dokumentów. Należą do nich:

 • wypełnione formularze aplikacyjne,
 • akty małżeństwa i urodzenia dziecka (idealnie, jeśli byłby w międzynarodowej wersji),
 • zaświadczenie potwierdzające wspólne zamieszkania z dzieckiem lub ewentualne oddzielne zaświadczenie o zameldowaniu, jeśli dziecko mieszka pod innym adresem (rozpatrywane indywidualnie),
 • kopia dowodu osobistego lub paszportu.

 

W sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę potrzebne będzie poświadczenie o stosunku pracy (Arbeitgeberbescheinigung), a w przypadku dzieci powyżej 18 lat – zaświadczenie o nauce. W zależności od sytuacji może być również konieczne przedstawienie takich dokumentów jak decyzja o otrzymywaniu zasiłku z innego państwa Unii Europejskiej, oświadczenie rodzicielskie o przekazaniu opieki nad dziećmi, dokumenty związane z działalnością gospodarczą czy orzeczenia sądowe.

 

Kiedy złożyć wniosek o Kindergeld?

W Niemczech o Kindergeld można wystąpić po okresie 6 miesięcy legalnej pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, chociaż istnieją wyjątki, gdzie wniosek można złożyć wcześniej. Możliwe jest także ubieganie się o zasiłek z mocą wsteczną, sięgającą maksymalnie pół roku do tyłu od daty złożenia wniosku. Aby rozpocząć proces wnioskowania o świadczenie, należy przedłożyć wymagane dokumenty bezpośrednio w Familienkasse – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, albo wysyłając je pocztą lub online. Nowe przepisy z 2023 roku upraszczają także procedurę otrzymania zasiłku dla Polaków w Niemczech, umożliwiając pełne korzystanie z dodatkowego zasiłku bez względu na status zatrudnienia obu rodziców za granicą. Proces aplikowania odbywa się za pomocą formularzy dostępnych w Familienkasse lub przez stronę internetową.

 

Ile się czeka na Kindergeld?

Zazwyczaj proces przyznawania Kindergeld zajmuje od dwóch do sześciu miesięcy. Mimo że wypłata zasiłku następuje co miesiąc, to nie ma stałej daty, w której ona następuje. Zależy to bowiem od numeru Kindergeldnummer, czyli numeru nadawanego rodzicom lub opiekunom, którym przysługuje świadczenie. Ostatnia cyfra tego numeru określa termin wypłaty, przy czym wyższa cyfra oznacza późniejszą datę przelewu. Cyfry od:

 • 0 do 3 to oznaczają wypłatę na początku miesiąca,
 • od 4 do 6 – w drugim tygodniu miesiąca,
 • od 7 do 9 – w trzecim tygodniu miesiąca.

 

Świadczenie jest zawsze przelewane na konto bankowe wnioskodawcy, nie ma możliwości odbioru gotówki. Warto pamiętać, że wysokość otrzymanego zasiłku rodzinnego należy wpisać w zeznaniu podatkowym przy rozliczaniu podatku w Niemczech.

 

Kindergeld w Niemczech a polskie 800+

W 2024 roku polskie rodziny mogą korzystać z dwóch różnych form wsparcia finansowego na dzieci: programu 800+ oraz niemieckiego Kindergeld, które można otrzymywać równocześnie, jeśli spełnia się odpowiednie kryteria w obu krajach. 800+ oferuje niższą kwotę na dziecko, ponieważ niemieckie świadczenie wynoszące 250 euro to około 1100 zł. Polskie świadczenie jest jednak tylko 1,4 raza mniejsze od niemieckiego, a w relacji do zarobków w obu krajach polskie rodziny w porównaniu do niemieckich dostają trochę większą kwotę.


Wprowadzenie zmian w polskim systemie z 500+ na 800+ miało wpływ na system weryfikacji statusu zawodowego rodziców w Polsce przez niemieckie instytucje, takie jak Federalnej Agencja Pracy. Rodzice uznani za nieaktywnych zawodowo w Polsce będą mieć pierwszeństwo wypłaty niemieckiego zasiłku w pełnej wysokości, ponieważ Niemcy przestrzegają unijnej zasady pierwszeństwa, a do tego będą otrzymywać polskie 800+, jako świadczenie gwarantowane. Natomiast ci, którzy są uznawani za aktywnych zawodowo, mogą pobierać zarówno 800+, jak i niemiecki zasiłek, ale w ten sposób, że polskie świadczenie zostanie uzupełnione o tzw. dodatek dyferencyjny do wysokości niemieckiego świadczenia, co oznacza, że dzięki tej zmianie mniejsze koszty poniesie niemiecki budżet. Aby zapewnić poprawność wypłat niemieckiego świadczenia, zaleca się zgłoszenie zmiany w wysokości lub nabycia polskiego świadczenia przy pomocy druku KG 45 Kindergeld w Familienkasse.


Szukasz pracy w Niemczech?

Sprawdź nasze ogłoszenia