08.03.2022

Podobne Tagi Pracodawca

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa. Różnice i podobieństwa. Którą usługę wybrać?

 

Wielu przedsiębiorców uważa, że outsourcing jest tym samym, co praca tymczasowa. Tymczasem utożsamianie pracy tymczasowej z outsourcingiem jest błędne. Warto znać podstawowe różnice między tymi usługami, by móc wybrać tę, która będzie lepiej odpowiadała na potrzeby konkretnej firmy.

Outsourcing i praca tymczasowa – czy coś łączy te pojęcia?

Skoro praca tymczasowa i outsourcing pracowników to nie jest to samo, to dlaczego pracodawcy tak często się mylą?

 

Przede wszystkim dlatego, że zarówno outsourcing pracowniczy (lub bardziej poprawnie outsourcing procesów biznesowych), jak i praca tymczasowa to usługi związane ze zlecaniem firmie zewnętrznej wykonania pracy. Obie mogą też być oferowane przez agencje zatrudnienia – nie ma ku temu przeszkód prawnych, jednak z uwagi na specyfikę obu usług, usługa outsourcingu z reguły jest świadczona przez specjalnie dedykowany do tego podmiot wyspecjalizowany w realizacji tego typu usług.

 

Praca tymczasowa a outsourcing  – różnice

Najłatwiej zrozumieć różnice między outsourcingiem pracowników a pracą tymczasową wówczas, gdy uświadomimy sobie, co tak naprawdę zamawiamy. Otóż:

 

Po podpisaniu umowy o usługę pracy tymczasowej firma (czyli pracodawca użytkownik) otrzymuje pracowników, którzy pod jej nadzorem wykonują określoną pracę. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany dbać o niektóre aspekty zatrudnienia – np. dostarczyć pracownikowi odzież roboczą, czy ewidencjonować jego pracę, to on decyduje o tym, ilu pracowników potrzebuje i kontroluje ich pracę. Pracodawca użytkownik rozlicza się z agencją w oparciu o liczbę godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w danym miesiącu. W przypadku pracy tymczasowej relacja między agencją pracy tymczasowej, pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem ma charakter trójstronny.

 

Po podpisaniu umowy o outsourcing firma zleca agencji wykonanie określonych czynności. Usługodawca nie ma żadnych obowiązków względem pracowników, którzy te czynności będą na jego rzecz wykonywali. Jego zadaniem jest jedynie odbiór wykonanej pracy, czyli akceptacja tego, jak została wykonana lub zgłoszenie reklamacji. To właśnie dlatego częściej stosuje się nazwę outsourcing procesów lub usług niż outsourcing pracowniczy. To od firmy świadczącej usługę outsourcingu zależy, ilu pracowników zostanie zaangażowanych do wykonania usługi, jakie będzie ich wynagrodzenie oraz na podstawie jakiej umowy zostaną zatrudnieni. To agencja nadzoruje ich pracę. Firma zlecająca może jedynie przekazać zalecenia dotyczące sposobu jej wykonania (na zasadzie art. 737 Kodeksu Cywilnego). Firma rozlicza się z agencją w oparciu o efekt – wykonanie określonej usługi.

 

Przykład:

 

Firma z branży e-commerce przewiduje duży wzrost zamówień w sklepie internetowym w sezonie przedświątecznym. Potrzebuje wsparcia w obsłudze zamówień, komplementacji, etykietowaniu, pakowaniu i wysyłce towarów.

 

  • Decydując się na usługę pracy tymczasowej, zamawia w agencji określoną liczbę pracowników zajmujących się przyjmowaniem zamówień oraz pracowników magazynowych zajmujących się pakowaniem produktów do klientów. Firma nadzoruje ich pracę, a rozliczenie usługi z agencją odbywa się na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych.
  • Decydując się na outsourcing, firma otrzymuje kompleksową obsługę całego procesu, którego odbiór mierzony jest takimi wskaźnikami jak np. ilość wysłanych paczek, czy wskaźnik reklamacji.  

 

Każda z usług będzie świadczona w magazynie firmy e-commerce, ale różni je sposób realizacji i rozliczeń. Co istotne, to nie ma możliwości łączenia elementów tych usług np. sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracownikami przez menedżerów firmy e-commerce w przypadku realizacji usługi outsourcingu. Nadto pamiętać również trzeba, że usługa pracy tymczasowej może mieć miejsce jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (art. 2 pkt 3).

 

Praca tymczasowa a outsourcing – regulacje prawne

Skąd wynika taka różnica pomiędzy usługą pracy tymczasowej i outsourcingu? Z przepisów prawa.

 

Pracę tymczasową regulują przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych tj. ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa szczegółowo opisuje zasady na jakich agencja pracy tymczasowej kieruje do pracodawcy użytkownika pracowników tymczasowych w celu wykonywania pracy tymczasowej na ich rzecz. Dodatkowo, aby agencja zatrudnienia mogła świadczyć usługi pracy tymczasowej, musi być wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

 

Outsourcing nie został uregulowany w żadnym akcie prawnym, umowa outsourcingowa jest tzw. umową nienazwaną. Realizacja outsourcingu przebiega zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego tj. Kodeks cywilny; art. 353(1) kc – zasada swobody umów.

 

W przypadku outsourcingu powierza się wykonywanie zadań podmiotowi zewnętrznemu, który jest podmiotem zarządzającym w stosunku do pracowników, przy pomocy których wykonuje zlecone czynności, natomiast w przypadku pracy tymczasowej mówimy o trójstronnej relacji agencja-pracownik-pracodawca użytkownik, który określa warunki pracy, wyznacza zadania, nadzoruje pracę pracowników tymczasowych, których formalnym pracodawcą jest agencja.

 

Wszystkie znaczące różnice między pracą tymczasową a outsourcingiem prezentuje poniższa tabela:

 

  Praca tymczasowa Outsourcing
Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która reguluje zasady świadczenia tego rodzaju usług;
Jest to działalność regulowana, aby ją świadczyć trzeba mieć wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).
Art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
art. 3531 kc – zasada swobody umów;
Działalność nieregulowana. Nie ma żadnego aktu prawnego, który po pierwsze definiowałby outsourcing, po drugie określał zasady świadczenia tego rodzaju usług.
Charakter współpracy 3 podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik. 2 podmioty: podmiot zlecający usługę i podmiot świadczący usługę.
Podmiot zarządzający pracą Pracodawca użytkownik – wyznacza zadania pracownikom tymczasowym i kontroluje ich wykonanie. Świadczący usługi.
Odpowiedzialność za efekt Odpowiedzialność za efekt po stronie pracodawcy użytkownika. Odpowiedzialność za efekt jest również po stronie świadczącego usługi.
Odpowiedzialność za szkody Za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego agencja ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 19 ustawy o ZPT*;
Za wszelkie inne szkody co do zasady pełna odpowiedzialność świadczącego usługi -Trenkwalder.
Świadczący usługi ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientowi.
Rodzaj zatrudnienia Umowy o pracę na czas określony w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz umowy cywilnoprawne. Umowy o pracę wskazane w kodeksie pracy oraz umowy cywilnoprawne.
Wynagrodzenie pracowników Zakaz dyskryminacji pracowników tymczasowych w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w porównaniu do pracowników wewnętrznych pracodawcy użytkownika wykonujących prace na takim samy lub podobnym stanowisku pracy. Swoboda w ustalaniu wynagrodzenia pracowników oraz przyznawaniu im benefitów pracowniczych.
Ramy czasowe Co do zasady max. 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy;
Wyjątek: zastępstwo osoby nieobecnej – 36 miesięcy.
Brak.
Rodzaj pracy Praca tymczasowa – wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań:
- o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym;
- których terminowe wykonywanie przez wewnętrznych pracowników PU** nie byłoby możliwe;
- których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika PU.
Art. 8 ustawy o ZPT: PT nie można powierzyć m.in.:
- prac szczególnie niebezpiecznych;
- na stanowisku pracy wew. pracownika PU w trakcie jego uczestniczenia w strajku; wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową.
Pracownicy zatrudniani w ramach outsourcingu mogą wykonywać każdy rodzaj pracy.
Urlop wypoczynkowy Zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej - 2 dni w miesiącu. Zgodnie z Kodeksem Pracy.
Ewidencjonowanie pracy Obowiązek pracodawcy użytkownika. Obowiązek świadczącego usługi.
Odzież robocza, szkolenia BHP Obowiązek pracodawcy użytkownika. Obowiązek świadczącego usługi.
Obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy Obowiązki pracodawcy zostały rozdzielone na 2 podmioty: agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika. Obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy wykonuje świadczący usługi, pracownika outsourcingowego/zleceniobiorcę nie wiąże z klientem żaden stosunek prawny.

*ustawa o ZPT – ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

**PU – pracodawca użytkownik. 

Najczęstsze niejasności, które wynikają z mylenia usług pracy tymczasowej i outsourcingu

Czy przedsiębiorca korzystający z outsourcingu pracowników ma wpływ na sposób wykonywania pracy przez pracowników?

Tak, ale nie w sposób bezpośredniej kontroli pracowników. Firma zlecając outsourcing określa to, w jaki sposób ma być wykonywany dany proces i z jakim efektem. Co jakiś czas (zgodny z umową – np. w cyklach miesięcznych) przeprowadzany jest odbiór prac. Firma może też zabezpieczyć w umowie jakość, czy terminowość wykonanych prac.

 

Komu podlega pracownik outsourcowany?

Kto nadzoruje jego pracę? Wg wyroku Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2016 r. sygn. akt I PK 21/15 podstawową cechą odróżniającą outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników własnych lub też świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych jest brak bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego) wykonawców w stosunku do podmiotu (insourcera), u którego takie usługi lub praca są wykonywane. W przypadku skierowania pracownika przez outsourcera do pracy w innym podmiocie, pracownik ten może podlegać jedynie pośredniemu i krótkotrwałemu zwierzchnictwu w nowym miejscu pracy.

 

Kiedy korzystać z outsourcingu, a kiedy z pracy tymczasowej?

Outsourcing stosowany jest w sytuacjach, gdy firma chcąc skupić się na kluczowych projektach dla rozwoju biznesu, powierza realizację określonych procesów firmie zewnętrznej. Przedsiębiorca przekazuje na zewnątrz te procesy, które nie stanowią głównego obszaru biznesowego przedsiębiorstwa. Agencje zatrudnienia wyspecjalizowane w usługach outsourcingu przejmują najczęściej następujące procesy: 

 

  • outsourcing procesów produkcyjnych, okołoprodukcyjnych i logistycznych: obsługa linii produkcyjnych, montaż, pakowanie, kontrola jakości, konfekcjonowanie, towarowanie, inwentaryzacja;
  • outsourcing procesów HR, kadrowych i administracyjnych: outsourcing procesu rekrutacji (RPO), outsourcing kadr i płac (tzw. payroll), audyt teczek osobowych, archiwizacja teczek osobowych, audyt dokumentacji związanej z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców, prowadzenie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców; 
  • outsourcing obsługi klienta.

 

Praca tymczasowa stosowana jest w sytuacjach, kiedy firma ma sezonowe fluktuacje potrzeb zatrudnienia, boryka się z dużą rotacją personelu, potrzebuje elastycznie dopasowywać poziom zatrudnienia, chce zmniejszyć ilość pracy i formalności związanych z poszukiwaniem i zatrudnianiem pracowników, ale jednocześnie chce zarządzać całym procesem pracy. Praca tymczasowa znajduje najczęściej zastosowanie na stanowiskach: 

 

  • produkcyjnych: operator maszyn i urządzeń, monter, mechanik; 
  • magazynowych: pracownik magazynowy, operator wózka widłowego; 
  • biurowych: recepcjonista, pracownik obsługi klienta, księgowy.

 

Głównym elementem, który różnicuje to, czy firma powinna skorzystać z outsourcingu, czy z pracy tymczasowej jest zakres odpowiedzialności związany z zatrudnieniem i kontrolą jaką chce przekazać agencji (lub utrzymać). Obrazuje to poniższa tabela.

 

  Praca tymczasowa Outsourcing
Prognozowanie planów zatrudnienia Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Rekrutacja i selekcja pracowników Agencja pracy tymczasowej Firma świadcząca usługę outsourcingu
Zatrudnienie pracowników Agencja pracy tymczasowej Firma świadcząca usługę outsourcingu
Koszty odzieży roboczej Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Odpowiedzialność BHP Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Koszty BHP Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Odpowiedzialność za ewidencję czasu pracy Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Odpowiedzialność za wydajność pracowników Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Koszty liderów i brygadzistów Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Koszty zniszczeń towaru Pracodawca użytkownik Firma świadcząca usługę outsourcingu
Rozliczenie usługi Godzina pracy pracownika tymczasowego Gotowy produkt, liczba załadowanych kontenerów, liczba skompletowanego towaru etc.
Podstawa zatrudnienia Ustawa o pracy tymczasowej Kodeks pracy, umowy cywilnoprawne

 

 

Praca tymczasowa a outsourcing – którą  usługę wybrać?

Jak widać, outsourcing i praca tymczasowa to dwa różne narzędzia, które wspierają przedsiębiorców w bardziej efektywnym zarządzaniem firmą i poprawie rentowności.  Choć mogą być oferowane przed jedną firmę, to wykorzystują różne instrumenty prawne i niosą ze sobą odmienne korzyści.

O autorze publikacji:

Beata Filipiak,
Kierownik ds. Kluczowych Klientów

 

Beata specjalizuje się we wsparciu polskich oraz zagranicznych pracodawców w zakresie outsourcingu procesów biznesowych, rekrutacji stałych oraz pracy tymczasowej.

Nie wiesz czy w Twoim przypadku lepiej sprawdzi się praca tymczasowa czy outsourcing usług?

Skontaktuj się z nami