Klauzule informacyjne

Na tej stronie znajdziesz informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w określonych sytuacjach.

Klauzula informacyjna Trenkwalder & Partner sp. z o.o. dla Kontrahentów i ich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: iod@trenkwalder.com lub pisemnie na adres siedziby ADO.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Co do zasady przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta, bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko. W stosunku do stron ujawnionych w komparycji umowy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej lub prawa handlowego, dane ujawnione w CEIDG albo KRS.

 

ADO wymaga podania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy, a także realizacji powiązanych obowiązków prawnych. Brak podania tego rodzaju danych może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałym zakresie, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),

b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

c) w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

ponadto Państwa dane przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

d) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym sprzedaży wierzytelności,

e) weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Kontrahenta zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO.
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:
  • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.:
  • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria),
  • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria),
  • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja),
  • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(,
  • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy),
  • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja),
  • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria),
  • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry),
  • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia),
  • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
  • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia),
  • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
  • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i ADO, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w zależności, który okres jest dłuższy. 

W zakresie danych, które przetwarzane są w celu weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – dane te przetwarzane będą przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Transfer danych poza EOG

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder Patron sp. z o.o. i ich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: iod@trenkwalder.com lub pisemnie na adres siedziby ADO.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Co do zasady przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta, bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko. W stosunku do stron ujawnionych w komparycji umowy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej lub prawa handlowego, dane ujawnione w CEIDG albo KRS.

 

ADO wymaga podania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy, a także realizacji powiązanych obowiązków prawnych. Brak podania tego rodzaju danych może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałym zakresie, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1. w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),

2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

ponadto Państwa dane przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym sprzedaży wierzytelności,

2. weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Kontrahenta zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO.
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:
  • Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.:
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria),
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria),
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja),
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(,
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy),
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja),
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria),
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry),
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia),
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia),
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i ADO, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w zależności, który okres jest dłuższy. 

W zakresie danych, które przetwarzane są w celu weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – dane te przetwarzane będą przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Transfer danych poza EOG

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. i ich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: iod@trenkwalder.com lub pisemnie na adres siedziby ADO.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Co do zasady przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta, bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko. W stosunku do stron ujawnionych w komparycji umowy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej lub prawa handlowego, dane ujawnione w CEIDG albo KRS.

 

ADO wymaga podania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy, a także realizacji powiązanych obowiązków prawnych. Brak podania tego rodzaju danych może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałym zakresie, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1. w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),

2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

ponadto Państwa dane przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym sprzedaży wierzytelności,

2. weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Kontrahenta zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO.
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:
  • Trenkwalder & Partner Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
  • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.:
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria),
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria),
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja),
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(,
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy),
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja),
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria),
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry),
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia),
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia),
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i ADO, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w zależności, który okres jest dłuższy. 

W zakresie danych, które przetwarzane są w celu weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – dane te przetwarzane będą przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Transfer danych poza EOG

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder Benefit sp. z o.o. i ich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: iod@trenkwalder.com lub pisemnie na adres siedziby ADO.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Co do zasady przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeżeli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta, bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko. W stosunku do stron ujawnionych w komparycji umowy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej lub prawa handlowego, dane ujawnione w CEIDG albo KRS.

 

ADO wymaga podania przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy, a także realizacji powiązanych obowiązków prawnych. Brak podania tego rodzaju danych może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałym zakresie, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1. w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),

2. w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

3. w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

ponadto Państwa dane przetwarzane będą w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym sprzedaży wierzytelności,

2. weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Kontrahenta zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO.
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:
  • Trenkwalder Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
  • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.:
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria),
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria),
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja),
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(,
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy),
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja),
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria),
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry),
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia),
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia),
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i ADO, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w zależności, który okres jest dłuższy. 

W zakresie danych, które przetwarzane są w celu weryfikacji wiarygodności Kontrahenta – dane te przetwarzane będą przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Transfer danych poza EOG

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder Patron sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253739 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Patron sp. z o.o.  ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367873 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym:TrenkwalderOutsourcing Poland sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:daneosobowe@trenkwalder.com.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder Benefit sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049112 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Benefit sp. z o.o. ul. Podgórska 3631-536 Kraków; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

.

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach 96-100, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@trenkwalder.com

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na Państwa żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Pracy – w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa - na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO, a w przypadku udostępnienia danych szczególnej kategorii także art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
 • w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

 

UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowiska także danych w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, lub innych danych, których obowiązek podania wynika z innych przepisów prawa – jest wymagane przepisami prawa. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona. 

 

Sposób pozyskania danych

Co do zasady Państwa dane osobowe są pozyskiwane od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane, jeśli zostały podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • firmom świadczącym usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
 • firmom świadczącym na rzecz ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • firmom świadczącym ADO usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
 • wskazanym przez Kandydata osobom udzielającym referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o referencje),
 • placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 24 miesięcy od zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. W przypadku konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich dochodzenia lub obrony przez nimi. 

 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Transfer do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder Patron sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach 96-100, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253739 (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Patron sp. z o.o., ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@trenkwalder.com

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na Państwa żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Pracy – w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa - na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO, a w przypadku udostępnienia danych szczególnej kategorii także art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
 • w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

 

UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowiska także danych w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, lub innych danych, których obowiązek podania wynika z innych przepisów prawa – jest wymagane przepisami prawa. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona. 

 

Sposób pozyskania danych

Co do zasady Państwa dane osobowe są pozyskiwane od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane, jeśli zostały podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • firmom świadczącym usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
 • firmom świadczącym na rzecz ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • firmom świadczącym ADO usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
 • wskazanym przez Kandydata osobom udzielającym referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o referencje),
 • placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 24 miesięcy od zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. W przypadku konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich dochodzenia lub obrony przez nimi. 

 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Transfer do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach 96-100, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367873 (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o., ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@trenkwalder.com

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na Państwa żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Pracy – w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa - na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO, a w przypadku udostępnienia danych szczególnej kategorii także art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
 • w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

 

UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowiska także danych w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, lub innych danych, których obowiązek podania wynika z innych przepisów prawa – jest wymagane przepisami prawa. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona. 

 

Sposób pozyskania danych

Co do zasady Państwa dane osobowe są pozyskiwane od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane, jeśli zostały podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • firmom świadczącym usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
 • firmom świadczącym na rzecz ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • firmom świadczącym ADO usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
 • wskazanym przez Kandydata osobom udzielającym referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o referencje),
 • placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, 
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 24 miesięcy od zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. W przypadku konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich dochodzenia lub obrony przez nimi. 

 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Transfer do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder Benefit sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-536, adres: ul. Podgórska 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049112 (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Benefit sp. z o.o., ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@trenkwalder.com

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na Państwa żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Pracy – w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa - na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO, a w przypadku udostępnienia danych szczególnej kategorii także art. 9 ust. 2 lit. f RODO,
 • w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

 

UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowiska także danych w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, lub innych danych, których obowiązek podania wynika z innych przepisów prawa – jest wymagane przepisami prawa. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona. 

 

Sposób pozyskania danych

Co do zasady Państwa dane osobowe są pozyskiwane od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane, jeśli zostały podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • firmom świadczącym usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
 • firmom świadczącym na rzecz ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • firmom świadczącym ADO usługi archiwizacji dokumentów,
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),
 • wskazanym przez Kandydata osobom udzielającym referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o referencje),
 • placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.  
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 24 miesięcy od zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. W przypadku konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich dochodzenia lub obrony przez nimi. 

 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Transfer do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Klauzula informacyjna dot. Marketingu Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach 96-100, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@trenkwalder.com

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • w celu marketingu usług własnych ADO, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pocztą tradycyjną bądź przy wykorzystaniu następujących form komunikacji (w zależności od tego, na jaki kanał komunikacji zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne, wyrazili Państwo zgodę):
 • newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
 • rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
 • przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
 • przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms).
 • w  celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie  uzasadniony interes ADO - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Źródło danych oraz obowiązek/dobrowolność podania danych

ADO zbiera bezpośrednio od Państwa dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu w momencie wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie na podany adres mailowy lub numer telefonu ofert handlowych drogą elektroniczną (w szczególności w formie newslettera).

 

Podanie przez Państwa wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usług newslettera/informowania o ofercie ADO.

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty i organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, 
 • inne podmioty udzielające wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i (kiedy to konieczne) zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność poza granicami Polski, w przypadku świadczenia przez nich usług na rzecz ADO, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy). 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na ADO i związanych z nimi roszczeniami.

 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Transfer do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dot. centrali telefonicznej Trenkwalder

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi infolinii Trenkwalder

Administratorzy

W zależności od tematu rozmowy i sprawy w jakiej Państwo dzwonią administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy Trenkwalder tj.:

 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14,
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 36.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z administratorem danych na adres jego siedziby lub mailowo pod wspólnym adresem: daneosobowe@trenkwalder.com

 

IOD

Dodatkowo informujemy, że spółki z grupy Trenkwalder powołały inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: iod@trenkwalder.com lub korespondencyjnie na adresy siedziby administratorów.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Jeśli dzwonią Państwo w związku z poszukiwaniem pracy:

- administratorem Państwa danych osobowych jest spóła z grupy Trenkwalder prowadząca proces rekrutacyjny, w którym zdecydują się Państwo wziąć udział;

- szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji przez poszczególne spółki z grupy Trenkwalder zostały opisane w klauzulach informacyjnych dla kandydatów do pracy dostępnych powyżej na stronie.

 

Jeśli dzwonią Państwo w związku z  chęcią poznania naszej oferty i nawiązania w przyszłości współpracy:

- administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z grupy Trenkwalder, od której otrzymają Państwo ofertę;

- Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), jak również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami co stanowi nasz prawnie uzasadnionych interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- dodatkowo możemy pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Podstawę prawną do przetwarzania wskazanych danych stanowi prawnie uzasadnionym interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ROD, w postaci ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania oferty, a po tym czasie przechowywane nie dłużej niż rok.

 

Jeśli są Państwo już naszym klientem, pracownikiem lub współpracownikiem

- administratorem Państwa danych jest spółka z grupy Trenkwalder, z którą posiadają Państwo podpisaną umowę;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa identyfikacji w naszym systemie informatycznym oraz w celu udzielenia Państwu informacji i/lub podjęcia dalszych działań dotyczących Państwa żądań, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały Państwu przekazane na etapie zawierania umowy z administratorem.

 

Jeśli dzwonią Państwo w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym jako przedstawiciele instytucji publicznej

- administratorem Państwa danych jest spółka z grupy Trenkwalder, której sprawa dotyczy;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Państwu informacji i/lub podjęcia dalszych działań dotyczących Państwa żądań, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi/realizacji zgłoszonych żądań.

 

Obsługa wszelkich innych niż opisane powyżej zapytań, które zostaną zgłoszone w ramach infolinii

- administratorem Państwa danych osobowych jest spółka z grupy Trenkwalder, do której kierowane jest zapytanie;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłaszanego zapytania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszonego zapytania.

 

Niezależnie od powyższego spółka Trenkwalder & Partner sp. z o.o. jako administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w postaci treści nagranych rozmów, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub wskazanych powyżej spółek z grupy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tymi celami są:

-  zabezpieczenie dowodów na wypadek konieczności odtworzenia ustaleń, jakie miały miejsce w trakcie rozmowy, na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym rozpatrywania reklamacji;

- poprawy jakości obsługi, poprzez analizowanie zarejestrowanych rozmów i wyciąganie z nich wniosków służących doskonaleniu pracy konsultantów.

Dane osobowe w ramach nagrań są przechowywane przez okres 6 miesięcy od utrwalenia nagrania.

 

Prawa Państwu przysługujące

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach spółek z grupy Trenkwalder, tj.:  Trenkwalder & Partner sp. z o.o., Trenkwalder Patron sp. z o.o., Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o., Trenkwalder Benefit sp. z o.o., podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, podmiotom udzielającym wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmiotom, które świadczą dla administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, archiwizacji dokumentów, podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania podjęcie działań przez administratora, w szczególności udzielenie odpowiedzi na zgłaszane zapytanie lub przedstawienie oferty, może być niemożliwe.

 

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji, w tym profilowania.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Klauzula informacyjna dla osób potwierdzających tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia Twojej tożsamości jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail: iod@trenkwalder.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w związku z wykonywaniem zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO – jeśli jesteś stroną umowy, art. 6 ust. 1 lit f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz strony umowy).

 4. Podanie Twoich danych jest niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem aplikacji mObywatel i niemożliwością zawarcia umowy na odległość (online).

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  a) Ministerstwo Cyfryzacji jako dostawcy aplikacji mObywatel,
  b) podmioty (także inne spółki z grypy Trenkwalder) świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów, w tym dostarczające rozwiązania informatyczne, świadczące wsparcie techniczne i serwisowe,
  c) kwalifikowany dostawca usług zaufania (dostarczający kwalifikowany certyfikat służący zdalnemu podpisaniu dokumentów),
  d) organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

 6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

  Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

  Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do dokonania procesu potwierdzenia tożsamości i weryfikacji kompletności niezbędnych do tego celu informacji, co do zasady jest to czas kilkunastu sekund, po którym dane są niezwłocznie automatycznie usuwane.

 2. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  f) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,

  a także,

  g) prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją (chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny).

  9. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  10. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Klauzula informacyjna dla korespondujących Trenkwalder Partner

Klauzula informacyjna dla korespondujących Trenkwalder Partner

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice (dalej: „ADO”).

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: iod@trenkwalder.com lub pisemnie na adres siedziby ADO.

Zakres i źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane podawane są dobrowolnie przez Państwa, niemniej ich podanie może być konieczne dla nadania biegu Państwa sprawie.
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. Jeśli nie kierowali Państwo do nas korespondencji, to Państwa dane pozyskaliśmy od nadawcy korespondencji, który zawarł w niej Państwa dane. Co do zasady mogą być to dane identyfikacyjne i teleadresowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy oraz inne dane zawarte przez nadawcę.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nadania biegu wniesionej przez Państwa korespondencji, jej procedowania, udzielenia odpowiedzi oraz w celu jej archiwizacji. Ponadto jeśli z Państwa korespondencją mogą wiązać się roszczenia, dane będą przetwarzane także w celu ich ustalenia, dochodzenia i obrony przed nimi.
Powyższe stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, który jest podstawą przetwarzania Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W zależności od rodzaju wniesionej przez Państwa sprawy, więcej informacji o celach, podstawach i sposobach przetwarzania Państwa danych może znajdować się w dedykowanych klauzulach informacyjnych (np. w klauzuli dla kandydata do pracy, dla kontrahenta).

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia wniesionej przez Państwa sprawy, udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym okresie – do momentu przedawnienia roszczeń, lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione:

 • podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług (takich jak usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia;
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom udzielającym ADO pomocy prawnej;
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą;
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:
  - Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  - Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
  - Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.:
  - Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria),
  - Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria),
  - Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja),
  - Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy),
  - Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy),
  - Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja),
  - Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria),
  - Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry),
  - S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia),
  - Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
  - Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia),
  - Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),
  - Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wycofania zgody – w sytuacji przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.

Transfer danych poza EOG

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców ADO przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.