Klauzule informacyjne

Na tej stronie znajdziesz informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w określonych sytuacjach.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów i ich pracowników/współpracowników 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder & Partner sp. z o.o. i ich pracowników /współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od Państwa pracodawców/zleceniodawców albo od podmiotów, które Państwo reprezentujecie (dalej: „Kontrahent ADO”), bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez ADO z Kontrahentem ADO oraz do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja ww. umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy jesteś kontrahentem ADO (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilne, członkowie zarządu spółek).  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:  

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska;  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mai, służbowego numeru telefonu, miejsca pracy; 
 • danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej albo prawa handlowego: dane ujawnione w CEiDG albo KRS.  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • zawarcia umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z Trenkwalder − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową; 
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy. 

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mail, służbowego numeru telefonu; 
 • danych dotyczących wykonywanego przez Państwa zawodu lub zatrudnienia u Kontrahenta ADO bądź współpracy z Kontrahentem ADO: nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • wykonania umowy w szczególności dla celów takich jak komunikacja w sprawach bieżących, wykonywanie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem ADO − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem ADO; 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez ADO z Kontrahentem. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Państwa/Kontrahenta ADO zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Państwem/Kontrahentem ADO z ADO. W zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder Patron sp. z o.o. i ich pracowników /współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253739 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Patron sp. z o.o.  ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od Państwa pracodawców/zleceniodawców albo od podmiotów, które Państwo reprezentujecie (dalej: „Kontrahent ADO”), bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez ADO z Kontrahentem ADO oraz do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja ww. umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy jesteś kontrahentem ADO (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilne, członkowie zarządu spółek).  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:  

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska;  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mai, służbowego numeru telefonu, miejsca pracy; 
 • danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej albo prawa handlowego: dane ujawnione w CEiDG albo KRS.  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • zawarcia umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z Trenkwalder − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową; 
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy. 

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mail, służbowego numeru telefonu; 
 • danych dotyczących wykonywanego przez Państwa zawodu lub zatrudnienia u Kontrahenta ADO bądź współpracy z Kontrahentem ADO: nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • wykonania umowy w szczególności dla celów takich jak komunikacja w sprawach bieżących, wykonywanie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem ADO − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem ADO; 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez ADO z Kontrahentem. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o.z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Państwa/Kontrahenta ADO zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Państwem/Kontrahentem ADO z ADO. W zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. i ich pracowników /współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367873 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od Państwa pracodawców/zleceniodawców albo od podmiotów, które Państwo reprezentujecie (dalej: „Kontrahent ADO”), bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez ADO z Kontrahentem ADO oraz do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja ww. umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy jesteś kontrahentem ADO (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilne, członkowie zarządu spółek).  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:  

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska;  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mai, służbowego numeru telefonu, miejsca pracy; 
 • danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej albo prawa handlowego: dane ujawnione w CEiDG albo KRS.  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • zawarcia umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z Trenkwalder − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową; 
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy. 

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mail, służbowego numeru telefonu; 
 • danych dotyczących wykonywanego przez Państwa zawodu lub zatrudnienia u Kontrahenta ADO bądź współpracy z Kontrahentem ADO: nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • wykonania umowy w szczególności dla celów takich jak komunikacja w sprawach bieżących, wykonywanie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem ADO − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem ADO; 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez ADO z Kontrahentem. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o.z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o.  z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Państwa/Kontrahenta ADO zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Państwem/Kontrahentem ADO z ADO. W zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Trenkwalder Benefit sp. z o.o. i ich pracowników /współpracowników

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049112 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Benefit sp. z o.o. ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Państwa dane otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od Państwa pracodawców/zleceniodawców albo od podmiotów, które Państwo reprezentujecie (dalej: „Kontrahent ADO”), bądź pobraliśmy je z jawnych, ogólnie dostępnych źródeł takich jak strona internetowa Kontrahenta ADO albo rejestry KRS lub CEiDG. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy zawartej przez ADO z Kontrahentem ADO oraz do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja ww. umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy jesteś kontrahentem ADO (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilne, członkowie zarządu spółek).  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:  

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska;  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mai, służbowego numeru telefonu, miejsca pracy; 
 • danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej albo prawa handlowego: dane ujawnione w CEiDG albo KRS.  

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • zawarcia umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z Trenkwalder − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową; 
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka finansowego przed zawarciem umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł. Dane osobowe, o których mowa, będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest ocena ryzyka finansowego i jego minimalizacja. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny, nie dłużej niż przez czas trwania umowy. 

W przypadku, gdy jesteś pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 

 • danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska  
 • danych kontaktowych: służbowego adresu e-mail, służbowego numeru telefonu; 
 • danych dotyczących wykonywanego przez Państwa zawodu lub zatrudnienia u Kontrahenta ADO bądź współpracy z Kontrahentem ADO: nazwa firmy, stanowisko, miejsce pracy. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące przepisy i we wskazanych celach: 

 • wykonania umowy w szczególności dla celów takich jak komunikacja w sprawach bieżących, wykonywanie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem ADO − przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem ADO; 
 • archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości − przez okres wynikający z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności − przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Trenkwalder jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez ADO z Kontrahentem. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder & Partner sp. z o.o.z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o.  z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach. 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 
 • podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym − w razie braku wykonania przez Państwa/Kontrahenta ADO zobowiązań na podstawie umowy zawartej z ADO. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Państwem/Kontrahentem ADO z ADO. W zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder Patron sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253739 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Patron sp. z o.o.  ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367873 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym:TrenkwalderOutsourcing Poland sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:daneosobowe@trenkwalder.com.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu dla osób przebywających na terenie Trenkwalder Benefit sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049112 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Benefit sp. z o.o. ul. Podgórska 3631-536 Kraków; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Monitoring rejestruje Państwa wizerunek i jest prowadzony przez ADO w celu ochrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości i w tym samym celu jest przetwarzany Państwa wizerunek, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia ADO, pracowników i gości. 

Monitoring jest prowadzony w dwóch lokalizacjach: 

 • ul. Domaniewska 39, 02-247 Warszawa 
 • ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

i obejmuje korytarze i części wspólne. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, ADO może udostępnić Państwa dane: 

 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Zapisy monitoringu wizyjnego przechowywane są przez 3 miesiące chyba, mogą być użyte lub będą użyte jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

 

Informujemy, że odmowa udostępnienia wizerunku może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem. 

.

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego lub/i CV  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. 

Podstawa przetwarzania danych 

 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwo dokumentach aplikacyjnych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22Kodeksu Pracy). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i podają Państwo zakres danych nieokreślony przepisami prawa oraz niewymaganych przez Administratora Danych Osobowych, to Państwa działanie (czyli złożenie aplikacji) zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych to podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Dane będą mogły być również przetwarzane w  związku  z  dochodzeniem i obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes administratora (art.  6 ust.  1 lit.  f RODO;  art.  9 ust.  2 lit.  f RODO). 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji. Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. W zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony tychże roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder Patron sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253739 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Patron sp. z o.o.  ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego lub/i CV  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. 

Podstawa przetwarzania danych 

 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwo dokumentach aplikacyjnych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22Kodeksu Pracy). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i podają Państwo zakres danych nieokreślony przepisami prawa oraz niewymaganych przez Administratora Danych Osobowych, to Państwa działanie (czyli złożenie aplikacji) zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych to podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Dane będą mogły być również przetwarzane w  związku  z  dochodzeniem i obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes administratora (art.  6 ust.  1 lit.  f RODO;  art.  9 ust.  2 lit.  f RODO). 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji. Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. W zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony tychże roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367873 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego lub/i CV  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. 

Podstawa przetwarzania danych 

 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwo dokumentach aplikacyjnych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22Kodeksu Pracy). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i podają Państwo zakres danych nieokreślony przepisami prawa oraz niewymaganych przez Administratora Danych Osobowych, to Państwa działanie (czyli złożenie aplikacji) zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych to podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Dane będą mogły być również przetwarzane w  związku  z  dochodzeniem i obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes administratora (art.  6 ust.  1 lit.  f RODO;  art.  9 ust.  2 lit.  f RODO). 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji. Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. W zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony tychże roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy Trenkwalder Benefit sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podgórska 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049112 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder Benefit sp. z o.o. ul. Podgórska 3631-536 Kraków; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego lub/i CV  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. 

Podstawa przetwarzania danych 

 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwo dokumentach aplikacyjnych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22Kodeksu Pracy). Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna, to podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i podają Państwo zakres danych nieokreślony przepisami prawa oraz niewymaganych przez Administratora Danych Osobowych, to Państwa działanie (czyli złożenie aplikacji) zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Jeżeli aplikują Państwo na ofertę, w której preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna i chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora Danych Osobowych to podstawę prawną stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niniejszy informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Brak zgody, o której mowa lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Państwa w procesach rekrutacyjnych oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 
 • Dane będą mogły być również przetwarzane w  związku  z  dochodzeniem i obroną roszczeń, jako prawnie uzasadniony interes administratora (art.  6 ust.  1 lit.  f RODO;  art.  9 ust.  2 lit.  f RODO). 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji. Administrator Danych Osobowych planuje prowadzić rekrutację przez okres nie dłuższy niż pół roku. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. W zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony tychże roszczeń. 

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji. 

Klauzula informacyjna dot. Marketingu

Klauzula informacyjna dot. Marketingu Trenkwalder & Partner sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trenkwalder & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, adres: ul. Gałeckiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067484 (dalej: „ADO”). 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, które przetwarzane są przez ADO mogą się Państwo kontaktować z ADO: 

 • pod adresem pocztowym: Trenkwalder & Partner sp. z o.o. ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@trenkwalder.com. 

Zakres i cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie nam przekazanym, w celu promocji usług ADO i innych spółek z grupy Trenkwalder (w zakresie usług świadczonych przez ADO) czyli otrzymywania  informacji marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” tj. zgody. Administrator Danych Osobowych będzie także  przetwarzał  dane  w  związku  z  dochodzeniem  roszczeń,  na  podstawie  prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem jest obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Nadto, Trenkwalder może udostępnić Państwa dane: 

 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącym działalność na terenie Polski, tj.:  
 • Trenkwalder Patron sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Outsourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,  
 • Trenkwalder Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
 • innym spółkom z grupy ADO prowadzącymi działalność poza granicami Polski jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, tj.: 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Wiedniu(Austria), 
 • Trenkwalder EOOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 
 • Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Ostrawie (Czechy(, 
 • Trenkwalder Personaldienste GmBH z siedzibą w Munich (Niemcy), 
 • Trenkwalder Job Centres SA z siedzibą w Atenach (Grecja), 
 • Trenkwalder Group AG z siedzibą w Wiedniu (Austria), 
 • Trenkwalder Recruitment Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), 
 • S.C. TRK Professionals S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia), 
 • Trenkwalder a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie (Słowenia), 
 • Trenkwalder IT Services z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), 
 • Trenkwalder Learning GmbH z siedzibą w Hanowerze (Niemcy), 
 • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 
 • podmiotom udzielającym wsparcia ADO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 
 • podmiotom, które świadczą ADO usługi archiwizacji dokumentów; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze − w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz); 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody nie dłużej niż przez 2 lata.  

Prawa Państwu przysługujące 

Mają Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych; 
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody; 
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.