31.12.2021

Podobne Tagi Kandydat

Polski Ład – sprawdź, jak zmieni się Twoje wynagrodzenie

Polski Ład

CC BY 3.0 PL, gov.pl

 

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw nowelizuje wiele przepisów podatkowych przygotowana w ramach rządowego programu Polski Ład. Oto skrót najbardziej istotnych zmian z punktu widzenia pracownika oraz lista nowych ulg podatkowych.

I. Polski Ład - zmiany w naliczaniu wynagrodzenia netto

Skrót informacji:

Nowa kwota wolna od podatku

Zmiana skali podatkowej

Zmiana w odliczaniu składki zdrowotnej

Od stycznia 2022 nowa kwota wolna od podatku wyniesie 30 000 zł.

Kwota pierwszego progu została podniesiona do 120 000 zł brutto (szczegóły w tabelach).

Brak możliwości odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego od podatku

 

Rok podatkowy liczymy zgodnie z datą wypłaty, w związku z tym zmiany w naliczaniu będą dotyczyć wynagrodzenia za 12.2021 wypłacanego w styczniu 2022

 

1. Kwota wolna od podatku od 01.2022 będzie wynosić 30 000 zł

Do 31.12.2021 kwota wolna od podatku miesięczna wynosiła 43,76zł, od 01.01.2022 kwota wolna od podatku miesięczna będzie wynosić 425 zł.

 

2. Zmiana skali podatkowej (w tabelach kwoty brutto)

Obecnie (do 31.12.2021):

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do  
  85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
1 000 000   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

 

 

Od stycznia 2022:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do  
  120 000 17% minus kwota zmniejszająca 5 100 zł
120 000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

3.  Składki zdrowotna - zmiana w odliczaniu

Od 1 stycznia 2022 nie będzie można odliczyć nawet części składki na ubezpieczenie zdrowotne (składka wynosi 9%). W 2021 odliczaliśmy od podatku 7,75% (z 9% składki).  W praktyce oznacza to, że osoby lepiej zarabiające i nie objęte ulgą dla klasy średniej będą otrzymywały niższe wynagrodzenie netto.  

 

II. Polski Ład - nowe ulgi od 2022 roku

Skrót informacji:

 

Ulga dla klasy średniej

Ulga na powrót

PIT-0 dla seniorów

PIT-0 dla rodzin 4+

Dla kogo? Osoby o miesięcznych przychodach wynoszących od 5 701 zł do 11 141 zł brutto. Osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. Osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywne zawodowo. Rodzice wychowujący co najmniej czwórkę dzieci.
Co przysługuje? Wysokość ulgi zależy od progu, do którego zalicza się podatnik. Ulga wyliczana jest na podstawie odpowiednich wzorów. Ulga nie dotyczy wszystkich rodzajów przychodów. Odliczenie przez 4 lata. w pierwszym roku wyniesie ono 50% podatku należnego za rok bazowy. Kliknij niżej, aby zobaczyć pozostałe wyliczenia. Seniorzy (niepobierający emerytury) będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Każdy rodzic nie będzie płacić PIT przy zarobkach do 115 528 zł (kwota wolna + ulga).

 

1. Ulga dla klasy średniej

a) Dla przychodów uzyskanych od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku w wysokości od 68 412 zł brutto do 133 692 zł brutto będzie naliczana tzw. ulga dla kasy średniej.

b) Ulga będzie naliczana dla przychodów miesięcznych wynoszących od 5 701 zł do 11 141 zł brutto.

 

Wysokość ulgi w dwóch progach:

 

od 68 412 zł do 102 588 zł  ->  ulga się zwiększa i osiąga wysokość od 23 PLN do 13 452 PLN

od 102 588 zł do 133 692 zł  ->  ulga się zmniejsza do 15,5 zł wraz ze wzrostem dochodu

 

c) Płatnik obowiązany będzie pomniejszyć dochód o kwotę ulgi w wysokości obliczonej według poniższych wzorów:

 

 

Przedział wynagrodzenia

(PLN brutto)

Wzór

W skali miesiąca

od 5 701 zł do 8 549 zł

(PRZYCHÓD X 6,68% - 380,5 zł)

___________________________

0,17

 

od 8 549,01 zł do 11 141 zł

(PRZYCHÓD X (-7,35%) + 819,08zł)

_____________________________

0,17

 

W skali roku

od 68 412 zł do 102 588 zł

(PRZYCHÓD X 6,68% - 4566 zł)

___________________________

0,17

 

od 102 588,01 do 133 692 zł

(PRZYCHÓD X (-7,35%) + 9829 zł)

___________________________

0,17

 

 

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł brutto, które podlegają opodatkowaniu, płatnik pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla klasy średniej.

 

d) Pracownik może złożyć na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. W takim przypadku pracodawca nie będzie naliczał ulgi dla klasy średniej natomiast pracownik może ją naliczyć w rozliczeniu rocznym, jeżeli osiągnie przychód roczny w przedziale od 68 412 zł do 133 692zł brutto.
Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego

 

WAŻNE: Jeżeli pracownik w skali roku nie osiągnie dochodów min 68 412 zł brutto (w skali miesiąca był uprawniony, ale np. pracował tylko kilka miesięcy) lub przekroczy dochody w wysokości 133 692 zł brutto (premie, dodatki, dochody z innego źródła) to będzie zmuszony w rozliczeniu rocznym oddać naliczoną mu wcześniej ulgę dla klasy średniej.

 

 

e) Ulga dla klasy średniej nie dotyczy przychodów z tytułu (nie będą wliczane):

  • umów o praktyki absolwenckie,
  • umów zleceń,
  • umów o dzieło,
  • powołań,
  • emerytur/rent,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
  • najmu prywatnego,
  • praw autorskich,
  • osób fizycznych prowadzących nieewidencjonowaną działalność (art. 5 Prawo przedsiębiorców) podlegającą pod ustawę pdof,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacających kartę podatkową, ryczałt czy podatek liniowy.

 

 

 

2. Ulga na powrót

1) Adresatami tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt zamieszkiwania poza Polską będzie mógł zostać potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

 

2) Odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.

 

3) Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za rok bazowy, zaś w drugim – 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia.

 

4) Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, lub z praw autorskich i praw pokrewnych) oraz bycie polskim rezydentem podatkowym. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik dokonuje odliczenia.

 

5) Ulga będzie stosowana w rozliczeniu rocznym. Nie będzie uwzględniana przy poborze zaliczek w trakcie roku.

 

3. PIT-0 dla seniorów

1) Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

 

2) PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł brutto.

 

3) Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł.

 

4) Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

 

4. PIT-0 dla rodzin 4+

1) Rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

 

2) Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł brutto, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł brutto.

 

3) Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł brutto.

 

5. Nowe ulgi, które mogą być naliczane w trakcie roku:

  • ulga na powrót z zagranicy
  • ulga dla wychowujących 4+ dzieci
  • ulga dla pracujących emerytów

1) Zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o PIT będą stosowane już w trakcie roku, przez płatników, przy poborze zaliczki na podatek, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania danego zwolnienia.

 

2) W przypadku ulgi dla powracających, w oświadczeniu tym wskaże również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

 

3) Płatnik będzie stosował zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.

 

4) Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

 

5) Oświadczenie, o którym mowa, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Polski Ład – kto zyska, kto straci?

Aby sprawdzić, jak zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w ramach programu Polski Ład wpłyną na wynagrodzenie brutto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń 2022.

 

Stan prawny na: 29.10.2021r


Szukasz nowej pracy?

Sprawdź nasze oferty